Na temelju članka 14. Statuta društva AMP d.o.o. Brezje, Brezje 160, 40311 LOPATINEC,  direktor  Branko Klobučarić, dana 25.svibnja 2018. godine donosi dokument:

IZJAVA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka za AMP d.o.o.iz Brezja, Brezje 160, 40311 LOPATINEC,  OIB 30059573845, primjenjuje se od 25.svibnja 2018. godine. Korištenjem proizvoda i usluga društva povjeravate nam svoje osobne podatke. Ova Izjava opisuje koje podatke prikupljamo, na koji način ih obrađujemo te u koje svrhe ih upotrebljavamo, kao i vaša prava povezana s vašim podacima.

Odgovorne osobe za zaštitu podataka dostupne su preko slijedeće e-adrese: info@amp-ambalaza.hr.

Vrste osobnih podataka koje prikupljamo

Upotrebljavamo slijedeće osobne podatke:

a) Temeljne osobne podatke zaposlenih radnika i potencijalnih radnika: ime i prezime, adresa, OIB, datum rođenja, spol, broj mobitela  i kontakt-podaci, podaci iz osobne iskaznice, bankovni račun, državljanstvo, informacije o vrsti ugovornog odnosa i sadržaju radnog odnosa.

To ne obuhvaća podatke osjetljive s aspekta zaštite osobnih podataka, na primjer: o rasnoj ili etničkoj pripadnosti,  političkim i vjerskim nazorima ili svjetonazoru, genetički podaci ili podaci o zdravstvenom stanju.

b) Osobne podatke koje nam vi ili treće osobe stavljate na raspolaganje prilikom zasnivanja i/ili tijekom trajanja ugovornog odnosa, kao što su kontakt podaci, bankovni račun, ovlasti potpisivanja ili zastupanja, podaci o korištenju proizvodima i uslugama društva i njihovim sadržajima, opis kupljenih i korištenih proizvoda i usluga, način korištenja.

Osobni podaci uzimaju se neposredno od ispitanika usmeno ili pismenim putem.

Svrhe obrade

Sve vrste vaših osobnih podataka Društvo obrađuje u slijedeće svrhe:

 • u svrhu izvršavanja naših pravnih (propisanih) obveza kod obračuna plaće, prijave i odjave radnika, evidencije radnog vremena radnika, zapošljavanja radnika i slično.
 • u svrhu izvršavanja ugovora kroz pružanje usluge i obračuna izvršene prodaje robe/usluga sukladno važećem Zakonu o obveznim odnosima , u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora u kojem je ispitanik stranka, te radi ispunjenja zadataka koji se izvršavaju  u javnom interesu.

Vaše osobne podatke obrađujemo kod vaših upita sukladno važećim propisima , kao i radi obavještavanja koja smo dužni vršiti prema važećim propisima. U svrhu prodaje robe / pružanja usluga možemo vam se obratiti putem podataka koje ste nam dali na raspolaganje.

Ako ne ispunite svoje ugovorne obveze, kako bismo se kao vjerovnik zaštitili, možemo proslijediti odgovarajuće osobne podatke i koristiti se uslugama fizičkih i pravnih osoba za naplatu naših potraživanja. Prije nego što poduzmemo takvu mjeru, o tome ćemo vas posebno obavijestiti putem podataka za kontakt koje ste nam dali, kako bismo vam dali priliku za očitovanje.

Za vrijeme ugovornog odnosa , kao i po prestanku našeg ugovornog odnosa, tijekom razdoblja od godine dana, stupamo s vama u kontakt prijeko slijedećih komunikacijskih kanala za koje ste nam dali privolu:

 • elektronička pošta
 • društvene mreže
 • pisano (poštom)
 • fiksnom telefonskom mrežom.

Primatelj ili kategorije primatelja osobnih podataka  

Vaše osobne podatke u pravilu ne prosljeđujemo niti ne ustupamo trećim stranama, te su sigurnosno pohranjeni na našem ili vanjskom poslužitelju kojeg odaberemo, a koji un dovoljnoj mjeri jamči provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera na način da je obrada u skladu sa zahtjevima Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka i da se njome osigurava zaštita vaših prava.

Vaše podatke možemo proslijediti trećim osobama, primjerice službama za dostavu koje trebaju znati vaše ime i adresu kako bi mogle dostaviti proizvode. Nadalje, u jeri u kojoj nam je potrebno, vaši osobni podaci mogu biti proslijeđeni tvrtkama koje pružaju kakve usluge uključujući marketinšku pomoć, obradu plaćanja kreditnim i debitnim karticama, pružanje usluga za kupce te slanje poruka u naše ime. Ograničiti ćemo osobne podatke koje dajemo tim tvrtkama i imati će pristup jedino onim podacima koji su im potrebni u posebno određene svrhe. Određene vaše informacije mogu biti proslijeđene izvršnoj vlasti Republike Hrvatske na njihov zahtjev, kako bismo udovoljili pravnim ili zakonskim obvezama.

Vaše osobne podatke načelno brišemo u roku jedne godine po prestanku ugovornog odnosa, osim podataka za koje postoji zakonska obveza čuvanja dokumentacije, u koje slučaju ih brišemo po isteku svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka.

U slučaju da je pokrenut postupak prisilne naplate neplaćenih potraživanja ili ako je uložen prigovor na proizvod ili uslugu u roku, vaše osobne podatke čuvamo sve do konačnog dovršetka postupaka u skladu s važećim propisima.

Privole koje ste nam dali za kontaktiranje i druge svrhe koje smo od vas zatražili, a izvan okvira drugih osnova za prikupljanje osobnih podataka, vrijede do opoziva, te ih možete opozvati u bilo kojem trenutku elektroničko poštom na adresu info@amp-ambalaza.hr.

Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego je povučena.

Prava korisnika/ispitanika

Pravo na ispravak: Ako obrađujemo vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku od nas možete zatražiti da ih ispravimo ili dopunimo.

Pravo na brisanje: Od nas možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako smo ih obrađivali protupravno ili ta obrada predstavlja nesrazmjerno zadiranje u vaše zaštićene interese. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, primjerice kod zakonski propisanih obveza arhiviranja.

Pravo na ograničenje distribucije: Od nas možete zatražiti ograničenje distribucije svojih osobnih podataka:

 • ako osporite točnost podataka tijekom perioda koji nam omogućava provjeru točnosti tih podataka,
 • ako je obrada podataka bila protupravna, ali odbijate brisanje i umjesto toga tražite ograničenje korištenja podacima,
 • ako nam podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su nam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva ili
 • ako ste podnijeli prigovor zbog distribucije tih podataka.

Pravo na mogućnost prijenosa podataka: Od nas možete zatražiti da vam podatke koje ste nam povjerili radi arhiviranja dostavimo u strukturiranom obliku, u uobičajenom strojno čitljivom formatu:

 • ako te podatke obrađujemo na temelju suglasnosti koju ste nam dali i koju možete opozvati ili radi ispunjenja našeg ugovora i
 • ako se obrada vrši pomoću automatiziranih procesa.

Pravo na prigovor: Ako vaše podatke distribuiramo radi izvršenja zadaća od javnog interesa ili zadaća javnih tijela ili se prilikom obrade pozivamo na naše legitimne interese, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade ako postoji interes zaštite vaših podataka.

Pravo na žalbu: Ako ste mišljenja da smo prilikom obrade vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka, molim da nam se obratite kako bismo razjasnili eventualna pitanja. Svakako imate pravo uložiti žalbu hrvatskoj Agenciji za zaštitu podataka, odnosno u slučaju promjene važećih propisa drugom tijelu koje će preuzeti njenu nadležnost, a od 25. svibnja 2018. godine i nadzornom tijelu unutar EU-a.

Ostvarivanje prava: Ako želite ostvariti neka od navedenih prava, obratite nam se koristeći se adresom e-pošte za kontakt  info@amp-ambalaza.hr .

Direktor trgovačkog društva donosi odluku o osobama zaduženim za zaštitu osobnih podataka, kao i odluku o osobama koje su osim poslodavca ovlaštene za nadziranje, prikupljanje, obrađivanje, korištenje i dostavljanje osobnih podataka.

U slučaju dvojbe možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere vašeg identiteta. To služi zaštiti vaših prava i privatne sfere.

Ako biste se nekim od navedenih prava koristili prečesto i s očitom namjerom zlouporabe, možemo naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi vaš zahtjev.

Promjene izjave o privatnosti

Ova Izjava o privatnosti može se s vremena na vrijeme mijenjati u skladu sa zakonodavstvom ili razvojem industrije. Nećemo eksplicitno obavijestiti naše klijente ili korisnike web-stranica o tim promjenama. Umjesto toga, preporučujemo da povremeno provjeravate ovu stranicu za sve izmjene ove Izjave.

U Brezju, 25.svibnja 2018.

Direktor
Branko Klobučarić